Projectes 5 + Construcció + Instal·lacions + Estructures

Ara que cal encarar les dues últimes setmanes de l’exercici us recodem que aquest any l’assignatura de Projectes es coordina amb Construcció, Instal·lacions i Estructures perquè les pràctiques o treballs d’aquestes assignatures suposin una continuació i un aprofundiment en el procés projectual, sense perdre la coherència dels conceptes o idees principals.

Us demanem, per tant, que penseu en fer compatible els vostre projecte amb els aspectes que tracteu a les assignatures en qüestió.

A Construcció, amb el David Baena, tractareu la construcció en sec, especialment amb vidre, fusta i acer.

A Instal·lacions, amb l’Andreas Peter i el Miquel Samaranch, es posarà l’ènfasi en l’acústica, la il·luminació artificial i l’evacuació en cas d’incendi/emergència.

Depaving (despavimentació)

depaving0

I love destroying asphalt and maybe you’d like to join the party” Richard Register

La proliferació indiscriminada d’automòbils ha provocat l’extensió constant de la superfície asfaltada. Víctima del seu propi èxit, ara l’alfalt comença a ser objecte de nombroses intervencions, accions o performances de “depaving” (o despavimentació).

El moviment Depave va començar a Portland (Oregon, EUA) amb l’objectiu d’alliberar la terra natural de l’asfalt que la cobreix i, d’aquesta manera, poder recuperar espais verds dintre les ciutats.
Aquesta associació, formada per voluntaris, es dedica a detectar zones asfaltades que han quedat en desús i, aleshores, s’encarrega d’aconseguir els permisos per aixecar el paviment i replantar el terreny.

La despavimentació no és una operació gaire econòmica: cal llogar una serra radial (30 $/dia), cal un permís municipal (50 $/dia) i cal pagar la descarrega de material a la deixalleria (35 $)…” Richard Register
Però en aquest tipus d’accions, el benefici social a llarg termini compensa amb escreix el cost econòmic de la intervenció.

A la pàgina de l’associació hi trobareu moltíssima informació sobre com realitzar aquesta mena d’accions (i fins i tot us en podeu descarregar una guia en format PDF)

+ info: vídeo sobre el Depaving Day

depaving1

depaving2

depaving3

depaving4

depaving5

depaving6
Exemples de dos espais diferents despavimentats o amb “el sòl alliberat”:

depaving7

depaving8

Jury intermig 06.11.09 (Material)

Material a presentar el proper divendres 6 de novembre:
1. Maqueta/es (mínim una conceptual a 1/500 – 1/1000)
2. Documentació gràfica (mínim dues làmines A1)
– 2.1. Planta d’emplaçament i esquemes d’anàlisi de l’entorn   1/500 – 1/1000
– 2.2. Planta/es de l’edifici   1/200
– 2.3. Imatge(s) de l’edifici
– 2.4. Seccions longitudinal i transversal de l’edifici en relació amb l’entorn   1/200
– 2.5. Breu memòria conceptual:
> concepte i idea germinal
> mecanisme de desenvolupament de projecte
> regles de joc i procés
> relació amb el lloc
Important: La composició de les làmines i el grafisme triat han de ser coherent amb la idea central del projecte i han de reforçar el concepte a transmetre.
De la mateixa manera, la maqueta conceptual ha de respondre essencialment i eficaçment a la definició del projecte en aquells aspectes genèrics.

Pl. Castilla, Madrid (Paco Alonso)

pl.castilla3

Proposta de Francisco (“Paco”) Alonso de Santos pel concurs d’urbanització de la Plaza Castilla de Madrid, 1987.

“La conexión del Centro de Madrid con su salida norte culmina en la Plaza de Castilla. El Proyecto de Ordenación Urbana y Edificación responde a la identificación de la forma y significación del lugar que considera lo que en él sucede (lo existente y lo por venir), no como conjunto de problemas a resolver separadamente, sino como coreografía urbana, lugar para la participación y la vida en una atmósfera de lujo humanístico, donde todas las actividades y sus respectivas velocidades tienen sitio y escala conformes y son la representación emocionada de sí mismas en la ciudad toda.
La organización del conjunto se articula en las siguientes partes:
1. Plaza superior, espacio urbano como suelo de la ciudad.
2. Plaza inferior, ámbito a cota bajo rasante con edificaciones perimetrales y diametrales dedicadas a intercambio de tráfico urbano.
3. Dos cuerpos de edificación destinados a albergar el programa de viviendas , oficinas y locales comerciales. Su prolongación en sótano establece áreas de servicio, aparcamiento e instalaciones.
El perímetro de la plaza actual [160m de diámetro] se excava en su totalidad [12m] obteniendo así una plaza abierta a esa cota que descubre la continuidad anatómica de la ciudad en el subsuelo; dejando el resto de la plaza superior para uso exclusivo peatonal.”
Paco Alonso

pl.castilla2

pl.castilla1

pl.castilla4

+ info sobre Paco Alonso:
· Article d’Arturo Franco
· Conversa amb Arturo Franco
· Museo de San Isidro, Madrid, 1989 (no construït)