Albert Jové & Sandro Mistrali: Transformació de les infraestructures

El projecte desenvolupat per Albert Jové i Sandro Mistrali està situat en el tram fluvial comprès entre els nuclis urbans del Papiol i Sant Boi–Cornellà, en la ròtula de contacte amb el Delta. El seu projecte inclou el desenvolupament de la comunitat capaç d’estimular la vall, els municipi afectats, i una millora de l’organització de les infraestructures.

La Vall Baixa juntament amb el Delta conformen el corredor metropolità del Llobregat, un territori d’excepcional valor ecològic, econòmic i social per a la Àrea Metropolitana de Barcelona i pel conjunt de Catalunya per les diverses funcions que ha anat assumint en el decurs de la història. El Llobregat esdevé el parc fluvial central connector dels sistemes urbans disposats a banda i banda del riu, i en definitiva, el cor cívic d’una “única ciutat” ben articulada. A partir d’aquesta hipòtesis, el taller d’urbanística III ha abordat la regeneració d’aquest territori des d’un compromís ambiental i social, harmonitzant les conflictives relacions actuals entre espais lliures, teixits urbans i infraestructures.

El taller es centra en el tram fluvial de 10 km comprès entre els nuclis urbans del Papiol, en la confluència de la Riera de Rubí, i Sant Boi–Cornellà, en la ròtula de contacte amb el Delta. Abans de prendre qualsevol decisió projectual, es va dur a terme un acurat estudi per conèixer la realitat física,cultural i social de la Vall Baixa del Riu Llobregat. Arribant a la conclusió que les decisions que presentéssim haurien de posar en marxa projectes de futur, que mobilitzin als seus destinataris i milloressin la seva qualitat de vida. Un dels punt claus va ser la falta de connexions tranversals entre les dues lleres de la Vall. No solsament existeix una mancança de connexions físiques sinò també de visuals, que poguessin relacionar una banda amb l’altre.

Transformació de les infraestructures

Aquesta primera reflexió va ser reforçada a partir d’una sèrie d’entrevistes, que es van realitzar als departaments d’urbanisme i medi ambient de cadascun dels municipis que conformen la conca. Una de les principals demandes dels consistoris era l’edificació d’una passarel·la peatonal que connectés les dues bandes de la Vall: actualment les úniques infraestructures que creuen el territori de manera transversal estàn destinades únicament o pràcticament pel tràfic rodat o ferroviari.

Com a solució a aquests problemes, Albert Jové i Sandro Mistrali proposen realitzar un projecte de connexió de les lleres, que a la vegada atorgui una visió de conjunt de tota la comarca, per tal d’abordar la problemàtica de falta d’identitat de la zona i formalitzar una imatge d’aquesta. Tanmateix, es converteix en un projecte de desenvolupament de la comunitat capaç d’estimular la vall, els municipi afectats, millora l’organització de les infraestructures,etc.

Albert Jové i Sandro Mistrali_02

El projecte no podia quedar en una mera passarel·la que comuniqués les dues bandes de la conca, sinò que havia d’incloure diversos factors: l’econòmic, el social, el cultural, l’urbà, l’ordenació territorial,etc. D’aquesta manera s’evita una major fragmentació i divisió del territori, com passa actualment en la Vall Baixa, clar exemple de la problemàtica de les grans ciutats i els seus extraradis, que careixen de planejaments i estratègies globals.

Albert Jové i Sandro Mistrali_05

Proposen anar més enllà del curt o mig termini i dotar al territori d’una ambició que superi el “temps polític”. No es tracta de preveure amb exactitud el desenvolupament que s’assolirà en la Vall Baixa en els deu anys vinents, sinò proposar un projecte ambiciós capaç de transformar i millorar la realitat actual. En aquest cas, el que es proposa no es crear noves infraestructures que sobrevolin el parc agrari, que ja està prou castigat per el pas d’aquestes, sinó transformar les vies existents. Dit d’una altra manera: transformant les vies actuals de tràfic rodat o ferroviàries en autèntiques vies cíviques.

Encara que es tracta d’una intervenció puntual, es pot extrapolar a totes les infraestructures que creuen el territori. Es va creure convenient que la millor opció per dur a terme aquestatransformació era la carretera de Torrelles i el pont que la composa. Es tria aquesta localització perquè el projecte només era eficaç si es posava en acció el màxim d’actors integrats de l’àmbit i per la seva posició geogràfica en la Vall, que posava en relació una sèrie de factors molt interesants com:

  • Proximitat a nodes de centralitat en les dues lleres, d’una banda l’estació de FGC de Sant Vicenç dels Horts i de l’altre una futura estació de Renfe i de tramvia proposada en una altre etapa de l’exercici.
  • Connexions a diferents escales; en un punt és molt accessible pel que fa a l’escala urbana de la Vall i en un altra degut al seu nus amb l’A2 el fa accessible a una escala metropolitana.
  • Connexió amb la massa forestal en les dues bandes, ja sigui a la riera de Torrelles en un cantó o a un corredor ecològic ja existent en l’altre.

Albert Jové i Sandro Mistrali_04

La proposta es basa en incorporar un nou nivell cívic per sobre del rodat existent. Això es dur a terme mitjançant una estructura de pòrtics i màstils, que condueixen i guien aquest nou nivell per sobres les infraestructures actuals fins tocar terra en ambdues bandes. Creant aquest ritme de pals i pòrtics constant s’atorga una visió unitària continua a la totalitat del conjunt, convertint el projecte en un ‘landmark’ del territori i en un nou punt de centralitat de la zona.

Albert Jové i Sandro Mistrali_03

Aquet fet permet reforçar el potencial de cohesió entre les dues bandes de la Vall Baixa i la resta del territori, idea que culmina amb l’integració dels seus dos nodes. Es decideix colonitzar i reordenar els dos nusos que actualment composen la carretera de Torrelles, donant utilitat als espais residuals que apareixen, incorporant una sèrie d’usos iequipaments que reforçen la via cívica plantejada.

En el nus del marge dret que connecta la carretera de Torrelles amb la carretera BV-2002, éssent un nus més urbà, es planteja un gran espai de producció energètica, lligant el parc agrari a la resta del projecte. El projecte es realitza a partir d’un horta solar, on la planta solar es distribuirà sobre una gran pèrgola d’accés al recinte, on una seqüencia d’instal·lacions fotovoltàiques penjaran d’aquesta estructura creant un nou espai icònic en aquest marge de la Vall Baixa. Per al recinte proposat s’ha realitzat un càlcul aproximat, sent aquest capaç de subministrar l’energia suficient per tal de satisfer el consum elèctric de 100 famílies. Es dir, el recinte serà capaç de produir gran part de la energia necessària per abastir el complex.

Albert Jové i Sandro Mistrali_01

En canvi en el nus del marge dret es planteja un recinte/node d’escala metropolitana degut a la seva accessibilitat amb l’autopista A-2 (una de les arteries d’accés a Barcelona i de connexió amb la resta de l’àrea metropolitana). En aquest punt de litotomia d’escales és planteja un nou recinte comercial i d’oficines; es tracta d’un projecte arquitectònic que disposarà d’una superfície de 10.000m2 destinada al centre comercial, distribuïts en tres nivells:

  • Nivell 1: que connecta amb l’autopista.
  • Nivell 2: es un nivell superior, que connecta amb la via cívica i aquesta amb els dos marges de la vall Baixa.
  • Nivell 3: es col·loca per sobre de la resta de nivells on es situen totes les àrees d’oci.

El punt principal del recinte es la multiplicitat d’usos proposats: oficines, hotel, centre comercial, aparcament, escoles de negocis i sala de festes. Es converteix en un punt de referència pel que fa a l’oci en tot el territori.

Ha estat molt present en la concepció d’aquest nou node la seva vertebració amb la via cívica, que connecta els dos marges i l’autopista que passa pel nivell 1, contribuint a que aquest complex es converteixi en un punt de trobada de fàcil accés i reconeixement a totes les velocitats (automòbil, tren, vianant, bicicle, transports alternatius…).

Albert Jové i Sandro Mistrali_06

Transformació de les infraestructures
Albert F. Jové i Alexandre Mistrali

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s