Oriol Anglada: Sewing Situations

El projecte desenvolupat per Oriol Anglada agafa com a punt de partida la Vall Baixa, aprofitant l’espai residual que deixen les infraestructures en relació en tot el parc agrari per generar una activitat productiva de caràcter sistèmic que revitalitzés tota la zona agrària.

La Vall Baixa juntament amb el Delta conformen el corredor metropolità del Llobregat, un territori d’excepcional valor ecològic, econòmic i social per a la Àrea Metropolitana de Barcelona i pel conjunt de Catalunya per les diverses funcions que ha anat assumint en el decurs de la història. El Llobregat esdevé el parc fluvial central connector dels sistemes urbans disposats a banda i banda del riu, i en definitiva, el cor cívic d’una “única ciutat” ben articulada. A partir d’aquesta hipòtesis, el taller d’urbanística III ha abordat la regeneració d’aquest territori des d’un compromís ambiental i social, harmonitzant les conflictives relacions actuals entre espais lliures, teixits urbans i infraestructures.

El taller es centra en el tram fluvial de 10 km comprès entre els nuclis urbans del Papiol, en la confluència de la Riera de Rubí, i Sant Boi–Cornellà, en la ròtula de contacte amb el Delta. Abans de prendre qualsevol decisió projectual, es va dur a terme un acurat estudi per conèixer la realitat física,cultural i social de la Vall Baixa del Riu Llobregat. Arribant a la conclusió que les decisions que presentéssim haurien de posar en marxa projectes de futur, que mobilitzin als seus destinataris i milloressin la seva qualitat de vida. Un dels punt claus va ser la falta de connexions tranversals entre les dues lleres de la Vall. No solsament existeix una mancança de connexions físiques sinò també de visuals, que poguessin relacionar una banda amb l’altre.

Sewing Situations

El projecte agafa com a punt de partida la Vall Baixa. La Vall Baixa es caracteritza per un conjunt de situacions i àmbits diferents, des de les zones no urbanes al riu, passant per àrees urbanitzades i per un pentinat d’infraestructures que cicatritzen i marquen més la diferencia entre els dos marges al llarg de la Vall Baixa i que històricament estaven entrellaçats. En aquest punt, té un especial interès l’espai residual que queda entre aquestes situacions, especialment l’espai que deixen les infraestructures en relació en tot el parc agrari. Mentre que les parcel.lacions del parc agrari tenen unes superfícies entre 0.5 i 5 ha màxim, els nusos tenen una superfície de 50-100ha. Per tant, sembla lògic que podria ser un espai aprofitat per generar una activitat productiva de caràcter sistèmic que revitalitzés tota la zona agrària, que actualment, té unes circumstàncies de certa alegalitat en els processos d’ús i arrendament. També es defineixen els tipus d’usuari, en quin sentit ocupa el lloc i de quina manera (cooperativista, habitant del lloca, visitant, excursionista…).

Oriol Anglada: Sewing Situations

El projecte proposa una cooperativa agrària, de caràcter autosuficient, que permet entrellaçar o cosir tots els elements que participen del parc agrari i la Vall Baixa, així com el seu ús es veu fortament reforçat. Aquesta cooperativa tindria un ús prolongat al llarg de tot l’any, seria una activitat que tancaria tot el cercle, des de la producció a la distribució, passant per els controls i el “filtratge” corresponent. Pel que fa a la geometria de la proposta, pretén equilibrar aquestes situacions tan riques i interessants que es produeixen al indret; no s’entén la infraestructura com un mal major que s’ha d’evitar, sinó que s’han de potenciar altres situacions que permeten que el sistema funcioni.

Oriol Anglada: Sewing Situations

Per tant, es proposa ubicar en la cota superior tot l’espai públic, que permet el lloc d’arribada a la cooperativa, ja que el primer rang d’usuari és el cooperativista (com ocupa el lloc) i per conseqüència d’aquest gest, es genera un lloc de pas i estància que aprofiten tots els altres habitants del lloc (ja sigui temporalment o freqüentment i de manera extensiva o puntual). Per tant, en cota superior és on es produeix tot aquest caràcter públic que enllaça tot tipus de necessitats de tot tipus de gent.

Oriol Anglada: Sewing Situations

Per altra banda, les plantes inferiors estan al servei de la part productiva, és el lloc on es processa el sistema i on es produeix el sistema productiu i infraestructural. D’aquesta manera, s’aconsegueix que la Vall Baixa permeti totes les situacions i que puguin conviure entre elles, simplement entrellaçant-se i cosint-se.

Oriol Anglada: Sewing Situations

Sewing Situations
Oriol Anglada

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s