E4: Sostre polifuncional pel “mercadillo” de Sant Adrià del Besòs

Els encants existents

· Perifèria

‘El cas del Besòs és un dels exemples més paradigmàtics de perifèria social. L’anàlisi històrica afirma una relació de dependència i de subordinació espacial total. El binomi centre-perifèria és el tret constituent bàsic i el que millor reprodueix, en tots els sentits, la relació històrica del barri’
‘… és una zona sense continuïtat geogràfica, marcada per les barreres imposades per la confluència progressiva de diverses infrastructures de comunicació (línia del ferrocarril i enllaços viaris de la part nord-est de Barcelona) que desvirtuen durant molt de temps l’autonomia i la integritat del barri’

Fabio Valbonesi Prieto, ‘El Besòs crític: una aproximació a la realitat dels barris del Besòs’.

1-periferia.jpg

· Microurbanisme

– ample dels vials: circulació
– relació amb la furgoneta: el rerabotiga
– les paradetes: mida i disposició
– zonificació

3-microurbanisme.jpg

2-microurbanisme.jpg

· Sostre, doble escala

– la coberta de la paradeta: protecció i reclam
– la coberta del mercat: continuitat i aixopluc

4-sostretot.jpg


Nou emplaçament

– Consolidació d’una activitat existent
– Re-valorització d’un buit urbà
– Polifuncionalitat

7-nouemplacamenttot.jpg


Programa / condicions

Sostre polifuncional que compleixi les següents condicions:

9-progcondicions.jpg


Objectiu específic

Maqueta de sistema

10-maqueta-sistema.jpg

Avaluació

– Material genèric amb maqueta volumètrica 1/2.000…………………….. 50%
– Maqueta de sistema………………………………………………………………………… 50%

11-avaluacio.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s